Щоденний план

План щодо проведення суден каналами

08.06-09.06.2023
1M/V SEAWAY KIzmail
2M/V METIN HUSEYNOVIzmail
3M/V SIYAReni
4M/V KYTHNOSReni
5FELIX + MIDLANDIAIzmail
6M/V ZEYBEIzmail
7M/V HASCALChilia
8M/V BMI EMPERORIzmail
9M/V VITISIzmail
10M/V SAFFET AGAIzmail

Поділитися Інформацією